<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Videos, Members, Events, Audio Files, Photos और Blogs में खोजें Search
Antónia Kuševová
e.motion

Tonka|Slovakia

Nie je nič krajšie ako každodenný život s BOHOM


Som pracovníčkou AGLOW Slovensko.

Verím, že táto práca ženám je požehnaná od Pána.

www.aglow.szm.sk

 

Prečo Boh stvoril ženy

(Seminár)

 

Namiesto úvodu – najprv čosi o chválach

 

Najprv vám chcem vysvetliť, prečo chválime Boha a ďakujeme Mu hneď na začiatku za to, čo ešte len na tomto seminári urobí. Začíname akoby od konca, však? Vo svete, ktorý má svoju logiku, to vyzerá inak – sme zvyknutí ďakovať za čosi, čo sme už dostali. Ale u nás, občanov Božieho kráľovstva, sa riadime zásadami neba, máme teda opačnú logiku ako tento svet: ďakujeme za všetko vopred.

Aj náš Otec je taký, všimli ste si to? Najprv nám ohlási hneď na začiatku, ako to všetko skončí, a medzitým, ako nám to neustále pripomína, aj všetko vo Svojom čase uskutočňuje. Tak aj my ďakujeme a chválime Pána od začiatku, a budeme Ho chváliť a ďakovať Mu počas celého seminára za to, ako to všetko dopadne.

Aj počas celého nášho života máme takto kráčať vo viere, až kým sa neuskutoční všetko to, za čo Mu už teraz ďakujeme. :)

Čo je teda chvála? Je to základný postoj tvojho života. Vo chvále prijímaš vo svojom duchu pravdu o Bohu a o sebe. Svojím rozhodnutím vo viere prijímaš z ducha to, čo už vieš, že je a už to máš, len sa ti to ešte nedostalo do prežívania a mysle. A svetlo poznania, teda Duch múdrosti, preniká do tvojej mysle, takže postupne porozumieš tomu, čo už vieš vo svojom duchu ... J A keď porozumieš tomu, čo už vieš, začneš to spontánne dávať do praxe.

A to je múdrosť.

 

Chvála nie je o hudbe. Hudba je len pomocníkom pri chvále. Jadro chvály spočíva v tom, že nebo sa dotkne zeme a vzniká živá bytosť ... a tým je Otec oslávený. Preto môžeš ďakovať Stvoriteľovi, že ty sám (sama) si zvelebením Boha na tejto zemi.

Keď chválime Boha, opisujeme aký je, a On zatiaľ bojuje a posiela svojich anjelov, aby ničili nepriateľov.

Teda, chváľte Boha, a On zatiaľ bude za vás bojovať. (Ex 14,14)

Jedna z vecí, čo odlišuje kultúru sveta a kultúru neba je to, čo oslavujeme. A hneď je na tebe vidieť, čo je predmetom tvojej oslavy. Pokiaľ oslavuješ seba, si na opačnej strane. Ale pokiaľ vystúpiš zo svojho ega a dívaš sa na seba nie ako vlastník, ale ako správca toho, čo nie je tvoje, ale Božie, potom môžeš spolu so žalmistom žasnúť, ako zázračne ťa Tvoj Otec stvoril a chváliť Ho za to naozaj v pravde. (žalm 139)

Teda, ak v tvojej oslave nie je prítomný Pán a neskončí sa pri Ňom, neoslavuj to, nech je to čokoľvek.

 

1, Muž a žena: spoločná vláda nad zemou

 

26 „Nato Boh povedal: "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby!  Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!"

27 A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.

28  Boh ich požehnal a povedal im: "Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!" (Gen 3)

 

            Čo teda znamená byť človekom? Znamená to vládnuť tejto zemi. Všimni si, že Genesis 1:26 nevraví o mužovi a žene, ale o ľuďoch, čo je množné číslo od človeka. Teda nie muž, ale človek má vládnuť – muž i žena.

Boh zvolal Svoje rodinné stretko J  - teda stretla sa celá Trojica, a dohodli sa všetci Traja spolu: stvorme človeka na náš obraz, aby vládli zemi tak, ako my vládneme nebu.

            Medzi mužmi a ženami sú samozrejme rozdiely, a je to kvôli celkovému obrazu, ktorý tvorí Boh podľa Seba. On je tiež jeden, a pritom Tri Osoby - teda osobnosti v dokonalom súlade ... traja a pritom ten istý Boh.

            Som človek, ty si človek, tej istej podstaty, a pritom sme iná osobnosť. Tieto rozdiely sú potrebné na naplnenie nášho poslania a účelu ako muži a ženy, a pokiaľ tento účel plníme, medzi nami mužmi a vami ženami je prirodzená harmónia. Navzájom si slúžime darmi, ktorý ten druhý nemá.

            Byť mužom alebo ženou je však až na druhom mieste. Na prvom mieste sme ľudia. Dá sa povedať, že sme všetci „mužo-človekom“ alebo „ženo-človekom“. Vo vzťahu k Bohu sme rovnakí, ale vo vzťahu k nášmu poslaniu máme medzi sebou rozdiely. Pokiaľ máš semeno, si muž. Pokiaľ si sa narodila s maternicou, si žena. Také je to jednoduché. Ako teda môžeš mať zmätok v tom, kto si? Nemôžeš sa predsa pomýliť. J

 

2, Vzťah muža a ženy = vždy manželstvo?

 

            A teraz pozor: Boh nás nestvoril na to, aby sme sa oženili a vydali, ale aby sme vládli. A je možné, že ti má v tom pomôcť práve tvoj manžel alebo manželka.  Ale ak sa oženíš preto, aby si nebol sám, aby si unikol z domu, aby si mal čistý sex ... budeš s partnerom po čase ešte viac osamelý.

Tak ako má mikrofón značku svojho výrobcu, aj my máme na sebe a v sebe „značku nášho Výrobcu“ – nezmazateľný znak Ducha Svätého. V duchu sme všetci rovnakí, lebo náš duch nemá rod (duša a telo áno). Preto máme všetci, aj muži aj ženy rovnakú schopnosť, duchovnú prirodzenosť komunikovať s naším Stvoriteľom.

            On stvoril Adama ako prvého. Ale pozor, muži, prvý neznamená byť najlepší! Znamená to tvoriť základ stavby. Sme silnejší lebo sme stvorení na to, aby sme niesli ťažký náklad a odolávali silnému tlaku.

 

Byť mužom znamená tvoriť základ Božej stavby,

niesť ťarchu a odolávať silnému tlaku.

 

Ženy, teda naše matky, dcéry, sestry, priateľky a manželky – vy sa potom môžete podriadiť nám mužom, bratom, otcom atď. pretože vás chránime a staráme sa o vás. Nesieme za vás zodpovednosť. Ale povedzte mi, muži - ako tvoja žena, tvoja sestra, tvoja dcéra pochopí podriadenosť, keď nie je chránená, keď sa zbavujeme zodpovednosti a keď nikto našim ženám nepovie o ich poslaní? Prijmú to potom iba ako príkaz – ale z takejto poslušnosti Boh veľmi nadšený nie je.

Muž nezastrešuje ženu iba materiálne a citovo, ale aj duchovne. Muži, fungujeme správne iba v Božej prítomnosti, ale mnoho z nás si myslí, že modlitba a uctievanie Boha je ženská záležitosť. Žena je stvorená pre iné veci ako muž, ale ak pri sebe nemá žiadneho muža (manžela, otca, brata...), vidí a vníma to prázdne miesto, snažia sa ho obsadiť sami, dostanú sa do role muža ... a ostanú nešťastné.

            Žena je pomocník, ktorý „pasuje“ k mužovi a dopĺňa ho na všetkých troch úrovniach. Je jeho „pracovný partner“. Zároveň je jeho spoločnicou aj mimo plnenia duchovných, duševných a telesných povinností.

            Boh nestvoril muža a ženu na to, aby sa zákonite vzali. Stvoril ich jeden pre druhého preto, aby Adam nebol sám. Stvoril mu jeho dieťa, dcéru, priateľku, partnera, spoločnicu. Až potom, popri plnení tohto účelu, sa Adam do nej zamiloval a stala sa jeho ženou.

Preto, ak si žena, prijmi svoju pozíciu. A tvoja pozícia je byť chránená mužom, ktorého hlavou je Kristus.

Muži, ak nemáte pokrytie od Krista, chodíte v nelegálnej autorite nad svojimi ženami a väčšinou ich iba zneužívate na svoj osobný prospech.

Byť ženou znamená chodiť pod ochranou muža, ktorého hlavou je Kristus.

Takže, tu je kritérium, ako sa treba rozhodovať, s kým uzavriem akýkoľvek vzťah v Duchu Svätom:

Pre ženy: Je tento muž (brat, otec, priateľ) podriadený Kristovi?

Pre mužov: Je táto žena (sestra, dcéra, priateľka) ochotná podriadiť sa mi, pokiaľ je mojou hlavou Kristus?

 

3, Spoločenská rola žien

 

Tento svet pozostáva z mužov aj žien. Treba sa s tým zmieriť ... J Otázka teda nie je, či vôbec máme žiť spolu, ale ako spolu žiť tak, ako chce Boh. Zdôrazňujem, že mám na mysli všeobecné existovanie oboch pohlaví na tej istej planéte v harmónii a vzájomne sa dopĺňajúcej spolupráci, nie na nejaké špecifické spolužitie (ako napr. manželstvo, vzťahy v rodine atď.). Avšak, kým ženy nevedia, kto sú a nemajú na seba správny pohľad, nie sú šťastné.

S týmto je vo všeobecnosti dosť veľký problém. A týka sa to väčšiny krajín na tejto planéte. Pretože na mnohých miestach sa ženy považujú za menejcenné. Napríklad v kolónii neba, kde žijem (volá sa Taliansko), je predstava ženy ako určitá forma sexuálnej odmeny pre muža. Často sa dívame, my muži, na ne ako na slabšie, neschopnejšie a menej inteligentné ako sme my. Sú miesta a kultúry, kde sa ženy dokonca považujú za neschopné akokoľvek prispieť do spoločnosti, za osobný majetok muža, za osobného sluhu pre manžela, sú zneužívané ako domáci otrok a podobne.

V USA a Západnej Európe sa zase často stretávame s postojom voči ženám ako k veci na jednorazové použitie. A dokonca samotné ženy sú častokrát presvedčené o tom, že si zaslúžia, aby boli zneužívané.

 

V 60-tych rokoch sa v západných krajinách trochu zmenila situácia. Nastalo akési „povstanie“ žien, ktoré začali požadovať svoje práva od spoločnosti. Najviac sa to prejavilo v USA a Británii. Za týmto hnutím bol pôvodne zdravý a dobrý zámer, totiž určitý duch túžby žiť a slobodne prejaviť svoj potenciál, no toto hnutie sa „nakazilo“ duchom (démonom) feminizmu a všetko sa tým pokazilo.

Feministky totiž začali prehlasovať a šíriť názor, že ženy sú rovnaké ako muži a sú schopné mať rovnakú pozíciu a postavenie v spoločnosti ako muži. Ale rovnosť nie je rovnakosť, a ženy sa nestanú rovnými s mužmi vtedy, keď preberú ich miesto – jediné, čo sa stane je, že stratia svoju podstatu a jedinečnosť.

 

Keď ženy zaujmú miesto mužov, strácajú svoju podstatu a jedinečnosť.

 

Počúvaj ma teraz dobre: ak máš feministický postoj, žiadaš si od mužov právo slobody a dožaduješ sa ich uznania. Ale ak to urobíš, dávaš mu do ruky kľúč od svojej slobody a svojich práv. Ženy chodia za mužmi a volajú: „Muži, dajte nám naše práva!“ Ale ak prijímate vaše práva z rúk mužov, dávate im tým vlastníctvo vašich práv, kontrolu nad vašimi právami a stávate sa závislými od ich súdov a rozhodnutí. Teraz sa vyjadrím ako právnik (veď aj som právnik): je to to isté, akoby ste prišli za nejakým sudcom a povedali mu: „Boli mi vzaté moje práva. Ale je to iba na tebe – povedz iba slovo, a budem slobodná.“  Robíte z mužov sudcami vašich životov a tými, ktorí rozhodujú o vašej slobode. Ale to je modloslužba, a poviem vám hneď prečo.

 

Povedzte mi, kto vám dal vaše práva? Muži okolo vás? Nie, dal vám ich Boh, hneď na počiatku, ako ste boli stvorené. Nik vám ich nevzal, stále ich máte a budete ich mať. Od názorov nás, mužov, to vôbec nezávisí. Ide o váš život, a preto vás vyzývam, aby ste začali konať podľa toho, že ich máte. Nepýtaj si teda od mužov, aby ti potvrdzovali svojím súhlasom tvoju vlastnú identitu, danú večným a nemenným Otcom v nebi. Nepotrebuješ súhlas ani potvrdenie svojich práv – začni žiť podľa nich a ukazovať ich Božím spôsobom.

 

Žena svoje práva nedostala od spoločnosti, ani od mužov okolo nich.

Dostala ich pri stvorení priamo od Boha, a nik jej ich nemôže vziať.

 

Trochu vám vysvetlím, ako to treba chápať. Ženy, pozrite sa na Jozefa v egyptskom väzení. Pozrite sa na Daniela v levovej jame. Myslíte si, že ich sloboda závisela od toho, čo povedali králi, ktorí ich tam uvrhli? Nie, vedeli, že nad kráľmi, ktorí mali nad nimi autoritu, stojí Boh, ktorý týmto kráľom dovolil, aby sa Jozef a Daniel stali na čas väzňami. Oni svoju slobodu nestratili ani vo väzení, a správali sa podľa toho. Aj ty sa môžeš cítiť a správať uprostred svojich ťažkostí a zlých životných okolností ako slobodná Božia dcéra. Vedz, že tvoj Otec stojí ako autorita nad všetkými mužmi, ktorí sa vás snažia ovládať, zastrašiť alebo vás dokonca držia v určitom citovom alebo inom väzení.

Pozrite sa na Ježiša, ako sa rozprával s Pilátom. Povedal mu vlastne toto: „Nemáš nado mnou žiadnu reálnu moc. Stačí, aby som pohol malíčkom a príde obrovská armáda anjelov. Ja tu stojím pred tebou dobrovoľne, lebo som sa tak rozhodol z lásky a poslušnosti voči Otcovi. Celá tvoja autorita nado mnou je daná Bohom, a On je môj Otec. To, že tu stojím a podriaďujem sa tvojmu rozhodnutiu, je Jeho vôľa, a preto to prijímam v pokoji, a nie zo strachu pred tebou.“

Preto, aby som sa vrátil k podstate, je feminizmus v základoch zvrátený a je mimo Otcovho zámeru s vami. Je totiž postavený na vzbure voči autorite a vodcovstvu mužov, ktoré sú princípom Božieho poriadku.

 

4, Čo sa pokazilo medzi Adamom a Evou v Genesis 3

 

Moja otázka je: ako to, že to medzi nami nefunguje? Kde je tá harmónia a spolupráca napriek našej snahe? Viete, čo sa s nami deje? Odpoveď je v tretej kapitole Genesis. Tam je zdroj všetkých našich konfliktov.

Boh nás stvoril v prvých dvoch kapitolách. Hneď v ďalšej kapitole sa nám podarilo narušiť Boží plán s nami, a teraz sa motáme kdesi medzi Genesis 3 a Zjavením 22 a čakáme, že nás Otec obnoví do stavu, v ktorom sme boli v Genesis 1 a 2. V Jeremiášovi 33 nám Boh hovorí, že presne o to Mu ide – vrátiť nás späť do svätosti, priviesť nás späť k sebe.

Boh povedal Adamovi, čo je jeho poslaním, a Adam to zase povedal Eve. Boh nedával inštrukcie Eve, ale Adamovi a Eva ich mala od muža – nie Eva, ale Adam sa prechádzal s Bohom po záhrade. Bol hlavou ženy, učil ju, staral sa o ňu a chránil ju. Bol jej zastrešením a oporou.

Satan pokúšal Evu v tom, že ju presvedčoval, ako má pochopiť Božie Slovo, ktoré jej bolo dané Adamom. Keď Eva spoznala, že zhrešila, mala krízu dôvery v to, čo jej povedal Adam, a prijala učenie od hada.

Muž, Adam, mal možnosť voľby. Nie je zmätený, lebo jeho zdrojom je samotný Boh. Možnosť jeho voľby bola – buď stratí Evu alebo Boha. A on si vybral ženu pred Bohom, čím upadol do modloslužby. Obaja sa pokúsili nájsť svoj účel a poznanie mimo Boha. Dochádza k vzájomnému zneužitiu, čo sa stalo zdrojom konfliktu.

Ženy nie sú zodpovedné za mužov, ale muži za ženy. Adam, zdroj celého ľudstva a základ spoločnosti mal byť zodpovedný za ženu, starať sa o ňu – bol predsa jej otec, ale on sa odťal od Boha modloslužbou a zničil život svojho vlastného dieťaťa. A toto dieťa, Eva, mu prestalo veriť. Adam sa vyhovára na ženu, je zbabelý. Bol jej učiteľom, ale nechránil ju pred rečami hada. Už viete, prečo ženy podvedome neveria mužom?

Už tu sa ukazuje, aký spôsob vlády nám dal Boh. Muž vládne inak ako žena. Muž má autoritu, teda postavenie a pozíciu, žena má moc vplyvu. Preto aj Boh jedná s mužom a ženou inak po ich páde.

Najprv Boh hovorí s mužom, nie so ženou, a pýta sa ho: „Adam, kde si?“ to znamená – „Kde  stojíš? Prečo nie si na mieste, na ktoré si bol ustanovený? Prečo si pustil svoju pozíciu hlavy ženy? Prečo ju nechrániš pred hadom?“

Evy sa pýta čosi iné: „Eva, čo si to urobila?“ Teda, „Prečo si zneužila svoj vplyv na Adama? Prečo si ho svojím skutkom zviedla do neposlušnosti? Prečo si ho zmanipulovala a zneužila jeho náklonnosť, aby zhrešil?“

Až na treťom mieste prehovorí Boh k satanovi a uvalí na neho prekliatie.

 

A potom sa Boh obracia znovu k Adamovi a Eve a oznamuje im ovocie ich skutku. Boh pre nich nevybral prekliatie – oni si ho vybrali. Všetko, čo im Boh oznamuje v ďalších veršoch, je výsledok ich vlastných činov. Boh im oznamuje, že hoci bude Eva túžiť po Adamovi a snažiť sa ho získať všetkým, čo má k dispozícii, on bude nad ňou vládnuť. To je duchovné prekliatie, tak ako ženina túžba Adama vlastniť a ovládať ho. Muž nebol stvorený na to, aby vládol nad ženou, ale nad stvorením. Žena je spoluvládkyňa a mala mu v tom pomáhať.

 

Adam bol stvorený, aby vládol nad stvorením, nie nad ženou. On mal ženu chrániť a slúžiť jej.

Eva bola stvorená, aby vládla s mužom pod jeho autoritou. Mala mu byť oporou, nie zdrojom pokušenia.

 

Základom každého čarodejníctva je táto zvrátená túžba po vzájomnom ovládaní a vlastnení.

Prekliatie sa teda prejavilo tak, že túžba po láske muža sa v žene zmenila na túžbu kontroly (odmietaš sa podriadiť mužovi, lebo si už raz bola podvedená, lebo nemáš istotu, že ťa bude chrániť, keď už raz zlyhal).

            A prejavilo sa to tak, že vláda muža nad touto planétou sa zmenila na dominanciu nad ženou (snaží sa umlčať slová v jej ústach, aby ho znovu nezviedla, bojí sa jej skutkov aj jej slov, a keď sa k nemu snaží priblížiť, díva sa na to so strachom, lebo má v podvedomí, že to, čo mu žena ponúka, to, čo má v ruke a podáva mu to, ho zničí, ako vtedy v Edene).

Výsledkom „jablka“ je, že Adam sa cíti slabý a neschopný vládnuť – ovláda ho „jablko“ ženy. A pre muža je slabosť najhoršia nočná mora.

 

Ale Boh skrze Ježiša Krista nás znovu posúva do kapitoly Genesis 1 a 2 (On prišiel všetko obnoviť, ako vieme z Písma, a zároveň robí všetko nové). Skrze Krista Boh spája muža a ženu, aby zase začali spolu vládnuť. Ženy skrze Krista môžu znovu uvidieť v mužoch otcov a muži uvidia v ženách svoje dcéry. Skrze Neho začína zase spolupráca, lebo obnovuje dôveru žien v ochranu mužov. Skrze Neho sa muži prichádzajú pýtať žien na ich názor a umožňujú im pomáhať pri vláde. A ženy skrze Krista automaticky vyhľadávajú bezpečie a duchovné krytie od muža, ktorý sa chce o nich starať ako otec.

 

Ženy, ktoré si vedie Ježiš, automaticky vyhľadávajú bezpečie a duchovné krytie od muža – od staršieho brata, otca, priateľa v Kristovi, ktorý je ochotný sa o nich starať a chrániť ich ako otec.

 

Po prvom konflikte sa stali štyri veci:

 

1, Ľudská rodina stratila vnútornú harmóniu, a táto harmónia sa stratila aj medzi nebom a zemou. Kvôli Adamovi a Eve bola prekliata aj zem. Preto celé stvorenstvo s túžbou čaká, kedy sa konečne zjavia zase Boží synovia, ktorí obnovia Boží poriadok na zemi, ako je v nebi.

2, Satan získal kontrolu nad svetom namiesto Ducha Svätého

3, Hneď po páde sľubuje Boh spásu, a prvý, kto to počul, bol satan (jemu bolo oznámené nepriateľstvo medzi ním a ženou, a ako to dopadne)

4, Ježiš Kristus zvíťazil nad duchom tohto sveta a oslobodil nás skrze pravdu o našom poslaní

 

 

5, Poslanie kontra spoločenská rola

 

A)     Prečo nefunguješ tak, ako treba

 

            Počuli sme o poslaní nášho bytia – že je dané od Boha. Boh má s nami určitý zámer a my musíme vedieť, čo to je. Koho sa máme na to spýtať? Mnohokrát sa pýtame ľudí okolo nás, psychológov, liečiteľov alebo veštíc a bosoriek. Keď sme chorí, ideme najprv jednať s naším vonkajším problémom, teda ideme za lekárom, a potom prípadne navštívime bosorku, aby nám dala amulet na ochranu pred chorobou.

Ale my sa máme pýtať nášho Výrobcu, prečo nefungujeme tak, ako by sme mali, pretože iba Boh ako náš Stvoriteľ vie, ako treba zaobchádzať s naším telom, dušou i duchom. A tak, ako ľudský vynálezca s výrobkom poskytuje aj návod na použitie, aj my máme takúto príručku, ako zaobchádzať so sebou.

Ak nepoužívaš mikrofón správne, zničíš ho. Je zbytočné obviňovať vynálezcu mikrofónov, že sa pokazil, keď si ho pod prúdom strčil do vody, pretože prirodzenosť mikrofónu nie je fungovať vo vode a bez elektriny. Teda pokiaľ nie je pod prúdom, navonok bude síce vyzerať pekne, ale nebude plniť svoju funkciu. A pokiaľ vyhľadáš výrobcu alebo si prečítaš návod, pochopíš, že tvoj mikrofón naozaj nebude fungovať inak, len v suchom prostredí a pod prúdom.

            Tvojím osobným manuálom je Sväté Písmo. Pokiaľ sa čosi pokazí, máš právo ísť za Výrobcom – Stvoriteľom a spýtať sa na dôvod, a On ti ho aj povie, lebo v príručke je stanovená aj záruka a podmienky, kedy a ako „uplatňuješ reklamáciu“, že sa čosi pokazilo. Ale ak nevieš o tom, ako si stvorený, nevieš ani to, že vôbec môžeš ísť za Výrobcom, ani to, že máš mrknúť do príručky a prečítať si postup svojej „opravy“. Potom so svojím životom len experimentuješ a dúfaš, že ti to vyjde. Nie je to strašné riziko?

            Vezmime si len manželstvo. Ľudia sa často ženia a vydávajú, lebo sa cítia sami, alebo aby mohli mať „čistý sex“ v Božích očiach, alebo chcú mať záruku, že sa o nich bude ktosi starať, keď budú chorí alebo starí. A veľmi pravdepodobne skončíš zlomený a sklamaný, lebo si vôbec nepochopil podstatu a zmysel manželstva.

Nepripusť teda, aby sa experimentovalo s tvojím životom.

 

Keďže sme stvorení, treba sa pýtať nášho Stvoriteľa, aká je naša prirodzenosť daná od Neho.

Odpoveď nájdeme v Jeho „manuále“, ktorý nám zanechal – Sväté Písmo.

 

 

B)     Tvoje poslanie ti ukazuje prirodzenosť, ktorú do teba vložil Tvoj Otec

 

Príslovie 19,21: „V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.

 

Drahé ženy a sestry, už ste si všimli, že keď veľa o niečom stále usilovne premýšľate, veľa sa toho nezmení? J J J Ale keď začne rozmýšľať náš Otec ... to sa začnú diať samé zaujímavé veci!

Keď rozmýšľa Otec, rozmýšľa vždy s určitým zámerom. A keď tvorí veci, poslanie týchto vecí určuje ich prirodzenosť. Dám vám príklad.

            Pozrite sa na tento mikrofón. Je vyrobený za jediným účelom – aby nás bolo lepšie počuť vo veľkých priestoroch. Zámerom vynálezcu bolo práve toto, a prv ako vznikol mikrofón, mal v hlave tento cieľ. Potom svoju myšlienku zhmotnil a tak vznikla vec s určitou prirodzenosťou – takou prirodzenosťou, aby pomohla naplniť poslanie mikrofónu.

 

Náš Otec nás stvoril tak, aby sme plnili svoje poslanie skrze našu prirodzenosť, ktorú nám dal Boh.

 

Keďže mal s tebou Boh určitý zámer, keď ťa tvoril, a On ho rozhodne mal, tvoja prirodzenosť dosahuje to, čo naplniť máš. Asi je to divný výrok pre veriaceho, ale uisťujem vás, že Boh nie je šialený vynálezca, ktorý si v zmätku mysle len tak niekoho stvorí, a potom skúša, na čo sa asi bude hodiť... a občas sa aj strafí. Nie. Tvoj Otec mal úplne jasnú myšlienku a predstavu o tebe ešte predtým, ako si bol stvorený. Má s tebou určitý jasný a konkrétny zámer a do tvojej prirodzenosti vložil všetky potreby, ktoré, ak si sám sebou, prirodzene aj naplníš.

Vráťme sa k vám, ženy: keď sa pozriete len na svoje telo, musí vám byť jasné, že dizajn ženy bol vymyslený tak, aby ste naplnili svoje poslanie a svoje potreby. Muži, priznajme, si to – keby nebolo žien, nemal by nás kto porodiť, nestačíme na to sami! J

 

Boh ťa stvoril tak, aby si bol(a) tým, čím máš byť, a aby si naplnil(a) všetky potreby, ktoré máš.

 

 

 

C)     Si Božie majstrovské dielo, si Boží zázrak

 

Boh má stále na mysli tvoje poslanie. Sme ako ten mikrofón – stvorení pre určité poslanie v živote. Naším zmyslom je fungovať určitým spôsobom. Ale my vravíme Bohu, že nás zle urobil, lebo nefungujeme podľa našich predstáv. Vlastne tým vravíme, že Boh je šialenec, že na nás robí vlastné experimenty a že „som iný ako ostatní, ktorým sa darí“. Áno, vieme chváliť Boha za rôzne veci, ale nie za seba, ako sme boli stvorení.

 

Žalm 139,14 vraví toto:

„Chválim Ťa, že si ma utvoril tak zázračne ; všetky Tvoje diela sú hodné obdivu a ja to veľmi dobre viem.“

 

Novojeruzalemský preklad:

„Pre toľké množstvo zázrakov Ti ďakujem; som zázrakom, a všetky Tvoje diela sú zázraky.“

 

Božie slovo o tebe vraví, že si Boží zázrak, si hodná obdivu a treba, aby si si to skutočne uvedomila. Začni dnes chváliť Boha za to, že si Božím zázrakom.

 

D)     Ježiš je jediné účinné antidepresívum pre tento svet.

 

Keď vieš, kto si a prečo si stvorená tak, ako si stvorená, prestaneš sa trápiť nad svojimi problémami a naučíš sa k nim postaviť správnym spôsobom. Pretože pôjdeš za svojím cieľom a to ťa naplní radosťou.

A Ježiš ti po ceste postupne ukáže všetko, čo potrebuješ uvidieť, aby si nebola viac pod útlakom smútku.

 

Povedzte mi, ženy, prečo mávate depresie? Z toho istého dôvodu, ako mávame aj my muži: keď nevidíš únik zo situácie, v ktorej nechceš byť. A prečo hľadáš únik? Nepáči sa ti miesto, kde si, alebo okolnosti, za ktorých si tam, kde si. Takže si priznajme – príčinou depresie nie je to, že nám Boh neukazuje cestu von. Príčinou depresie je zlé prostredie, v ktorom si, buď vlastnou vinou alebo tvoj vnútorný odpor a neschopnosť vidieť za tým výchovný zásah tvojho Otca.

            Ale keď vieme o svojom poslaní, nebudeme tomu podliehať. Keď nevieme, kto sme, automaticky nastupuje zneužitie – buď my začneme zneužívať našu moc voči iným alebo sa necháme inými utláčať.

Ženy musia vedieť aj poslanie mužov, inak zneužijú svoju moc (svoj obrovský vplyv) proti nim. Pretože, či o tom vieme alebo nie, naše poslanie je vrodené a preto sa ho snažíme automaticky dosiahnuť – problém je, že ak nevieme o Božej ceste, skúšame to zlým spôsobom.

 

Pokiaľ nevieme o tom, ako Božím spôsobom naplniť naše vrodené poslanie,

Snažíme sa ho naplniť nesprávne a padáme do zviazaností a hriechov.

 

E)     Rola plní potreby sveta, poslanie napĺňa Boží plán

 

Celá naša kultúra je postavená na roliach. Rola je čosi, čo robíš, aby si zapadal(a) do určitého systému. Si robotník, lekár, potom sused, priateľ, rodič, manžel, spevák v kostolnom zbore ... Je to úloha, ktorá ti bola daná ľuďmi okolo teba a spoločnosťou, a navonok, v očiach ľudí, ťa charakterizuje.

Väčšina ľudí je schopná dívať sa na iných iba očami spoločenskej role. Napríklad v kolónii Taliansko je nemysliteľné, aby muž tlačil kočík alebo umýval riad. Ja som to musel začať robiť, a keby som sa zasekol vo svojej roli, zomrel by som od hanby s kočíkom na verejnosti. Spoločnosť mi zakázala tlačiť pred sebou kočík, lebo v jej očiach je to neprijateľné, ale ako Boží syn to môžem ľahko odmietnuť a spokojne sa venovať svojmu malému synovi aj na verejnosti.

Rola je odpoveďou na potreby spoločnosti okolo teba. Ale to nie sú tvoje vlastné potreby! Na tvoje vlastné potreby Boh už má odpoveď – v tom, čo je už do teba vložené. To my máme určovať štandard tejto planéty, nie svet nám. Niekedy máme strach opustiť svoju rolu a stratiť nejaké veci, ktoré ponúka. Ale Ježiš vraví jasne, že sa o veci nemáme starať (Mat 6,25-34). K tomuto textu vám položím pár otázok.

 

Zdvihnite ruku všetci tí, čo sa rozhodli narodiť sa. Nikto.

 

Tak prečo si robíš starosti o život? Prečo máš veľkú hlavu zo svojej role? Prečo ťa trápi to, čo sa mení hádam najrýchlejšie na svete – názory ľudí?

Naplň svoje poslanie – to nájdeš iba v Bohu. Toto ti dá pokoj DNES.

 

Pamätaj si, že tvojím poslaním nie je mať deti, starať sa o manžela ... toto môže byť prostriedkom dosiahnutia tvojho poslania – naplniť Boží plán v tvojom živote. Ani manželstvo, ani deti, ani tvoja práca nie sú tvoj životný zmysel. Sú to dobré veci, ale nie sú tvojím zmyslom.

 

Ak žiješ podľa role, priprav sa na to, že tieto role sa stále menia. Ak svoju rolu stratíš, budeš v ilúzii, že si stratil vlastnú identitu (keď ťa opustí manžel, zomrie dieťa, prídeš o prácu alebo o dom).

Ak žena, čo si postaví ako svoju prioritu prácu a jej muž si myslí, že má byť doma, tento muž si začne myslieť, že sa žena chce osamostatniť a opustiť ho, lebo ho už nepotrebuje. A žena si myslí, že ju muž chce ovládať a mať iba pre seba.

Keď nastane konflikt v roliach, ženy majú myšlienku „nepotrebujem muža“ a muž si myslí, „ona sa bezo mňa zaobíde.“ Vtedy muži odchádzajú zo svojho miesta a ženy sa snažia nahradiť rolu mužov.

Rozvedená žena sa podvedome snaží „zakryť“ aj mužove miesto v rodine. Hovoria si, „teraz musím byť aj otec aj matka pre deti“. Z hľadiska role to síce urobiť môžeš, ale nebude to fungovať, lebo deti ťa neposlúchajú – keďže nie si otec. Preto sa modli, aby tvoje deti mali otcov. Pozor, nemusí to byť manžel, lebo každý muž je otec. Boh ti pritiahne správnych mužov k tebe, aby ste aj ty aj tvoje deti boli obklopení otcami (starší sused, tvoj vlastný brat, kňaz, rehoľník, učiteľ, spolubratia v Kristovi ...).

 

Každý muž je otec.

Otcovstvo je vrodené poslanie každého muža.

 

F)     Moc proti čarodejníctvu

 

Teraz poviem niečo, čo sa vám asi nebude veľmi páčiť. Prečo nám Ježiš povedal, aby sme nastavili aj druhé líce, keď vás ktosi udrie? Jeden z dôvodov je aj tento: ak nastavíš druhé líce, vezmeš tomu druhému právo a moc ťa udrieť, keď sa jemu zachce. Hovoríš mu tým – moja tvár nie je závislá na tebe.

Pamätajte si – my máme moc proti čarodejníctvu. Čo to znamená? Možno sa vám to bude zdať silné, ale je to tak: ak žiadaš právo od človeka (napríklad ho prosíš, aby ťa nebil, alebo aby s tebou zaobchádzal lepšie), dávaš mu tým moc ovládať ťa svojím rozhodnutím, umožňuješ mu teda mať tvoj život pod kontrolou, a ovládať slobodu iného skrze zastrašenie alebo útlak – to je čarodejníctvo.

 

Ak žiadaš iného človeka o nejaké práva,

dávaš mu moc nad svojou slobodou a nechávaš sa ním ovládať.

 

Ak chceš pokoj, a povieš tomu človeku – „Prosím ťa, daj mi už konečne pokoj!“ dávaš mu tým moc nad svojím pokojom: kedykoľvek sa nebude správať tak, ako ti to vyhovuje, svoj pokoj stratíš. Ale pokoj, o ktorý žiadaš iného človeka, ti dal Ježiš a nie ten človek, ktorý sa ťa pokúša svojím správaním znechutiť, zastrašiť, priviesť do úzkosti alebo rozčúliť!

A preto, drahé ženy, problémom nie sú muži, ktorí sa vás pokúšajú nejako ovládať, ale to, že potrebujete spoznať, kto ste, lebo inak zabíjate samé seba.

 

G)     Zámena role a poslania – nepochopenie Božieho plánu

 

Viete, aké je najsmutnejšie miesto na svete? Cintorín. Je to miesto nenaplnených možností. Mnohým ľuďom nik do smrti nepovedal, že ich Tvorca ich urobil tak, aby boli schopnými meniť svet okolo nich. Svet ti toto nepovie, lebo ťa nestvoril. Svet ti ponúkne iba nejakú rolu, ktorú máš hrať, lebo svet je hnaný potrebami.

 

Svet ti nepovie, že Stvoriteľ ťa vymyslel tak, aby si mohol (mohla) meniť svet okolo teba.

Ponúkne ti spoločenskú rolu, ktorá uspokojí potreby tohto sveta, nie tvoje.

 

Ale my nie sme hnaní potrebami sveta, sme hnaní naším poslaním! Keď toto nemáš zjavené, správaš sa podľa role , ktorú ti pridelil svet a reaguješ na mužov nesprávne. Nechávať sa nimi ovládať zo strachu, alebo ich ovládať ty a snažíš sa byť ich hlavou. Výsledkom je, že ich zneužiješ alebo sa postavíš na miesto muža.

Niektoré zo žien sa snažia úplne potlačiť svoju osobnosť a takto aspoň prežiť po boku mužov a dúfajú v skorú smrť alebo druhý príchod Pána. Ale to je prázdna náboženskosť.

Sú ľudia, ktorí sa dokážu aj zabiť, len aby sa čím skôr mohli tešiť z neba. Ale Ježiš je s nami aj teraz, a bude aj potom, nebude iba potom! Samotný Kristus nám vraví, že deti tohto sveta sú mnohokrát múdrejšie ako my – oni vedia, že život je TERAZ a treba ho aktívne ŽIŤ. Toto sa deti neba môžu od nich naučiť.

 

Keď budeš pokračovať v tom, že sa budeš chovať podľa role tohto sveta, skončíš v niečom, čím nie si. Lebo role sa časom menia, poslanie však nikdy.

 

Spoločenské role sa menia každú chvíľu, ale tvoje poslanie sa nemení nikdy.

 

Napríklad, môžeš byť ženou v domácnosti už 22 rokov, ako bola moja žena. A potom sa stane, že sa tvoja rola zmení – bude treba ísť do práce. Ak sa stotožníš s rolou ženy v domácnosti, bude sa ti veľmi ťažko prijímať zmena, ak ju vôbec prijmeš. Sú muži, ktorí pri strate zamestnania spáchajú samovraždu – pretože práca sa stala ich identitou a zárukou toho, že majú hodnotu. Lebo ak budeš žiť podľa spoločnosti, budeš sa ceniť podľa výšky tvojho zárobku, a keď stratíš prácu, môžeš sa zabiť.

Ale my nemáme „padáka“ z práce, my sme transportovaní inde. Môj cieľ nie je zarábať, ale robiť to, čo odo mňa chce Otec. Preto, keď stratím prácu, je to pre mňa znamenie, že Otec si praje, aby som šiel inde. Moje poslanie totiž nie sú peniaze, ale ovplyvňovať miesto, kde pracujem. Môžem takto myslieť preto, lebo môj Otec je vlastník všetkého a všetky peniaze tohto sveta sú Jeho.

 

Mojím poslaním nie je vykonávať určitú prácu, ale Otec ma posiela na to miesto,

aby som ovplyvňoval(a) prostredie, kde pracujem.

 

 

H)    Žiť svoje poslanie znamená riešiť správne problémy

 

Nespoznáš, kto si, keď sa budeš dívať na svet, ale vtedy, keď sa začneš dívať tam, odkiaľ pochádzaš a na Toho, z ktorého si vzišiel. Tvoja identita je daná Bohom.

Boh koná v správnom čase správne veci. Satan nás tlačí do mnohých dobrých vecí, ale nikdy nie do správnych vecí. Tzv. „dobré veci“ sú zdrojom sily pre tvoju telesnosť – skôr či neskôr ťa dovedú k hriechom. Pretože ak si stále zaneprázdnený, nemáš čas robiť správne veci. Preto nechajte Boha, nech z vás tie správne veci „vytlačí von“, aby sa prejavili.

 

Boh koná vždy správne veci v správnom čase.

Pokiaľ sa necháš oklamať zlým, zamestná ťa „dobrými“ vecami tak, že nebudeš robiť správne veci.

 

Obdobia v živote sa menia, raz plačeme, raz sa smejeme – to všetko patrí do života. Keď žiješ v Božom kráľovstve, vôbec to neznamená, že nemáš problémy. Znamená to, že si efektívny a robíš veci, ktoré sú správne v danom čase – čelíš tým správnym problémom, a riešenie správnych problémov je zdroj radosti.

 

6, Ježiš to vedel ...

 

Ježiš VEDEL, na čo je tu. Keby žil v roli, ktorú mal, smrť by bola pre Neho porážka, koniec všetkého. Ale u Neho sa smrť stala prostriedkom dosiahnutia Otcovho plánu, ktorý sa aj naplnil.

Poviem vám príklad. Je tu nejaký sociálny pracovník? Ak je to tá správna vec, čo máš aj robiť, tvoja práca je súčasťou tvojho poslania a je to v poriadku. Ale keby Ježiš Kristus sa stal sociálnym pracovníkom a nešiel by na kríž, ale ostal by žiť a pomáhať ľuďom ... chápete, o čom hovorím? Je mnoho ľudí, čo sa angažuje v humanitárnych aktivitách, ale robia to preto, lebo je to ich poslanie, alebo z iného dôvodu?

 

 

 

Nepotrebuješ robiť dobré veci iba preto, aby si mal zo seba dobrý pocit.

Potrebuješ robiť správne veci, aby si naplnil Boží plán a aby ti bolo dobre.

Ale správne veci robiť nebudeš, ak nevieš, prečo si sa narodil a aký je zmysel tvojho života.

 

Čo Otec urobil ako prvú vec pre Ježiša? Zabezpečil, aby Ježiš VEDEL, aké je Jeho poslanie: navštívil Máriu prostredníctvom Gabriela, ktorý jej vysvetlil, KTO je Ježiš – že je Synom Najvyššieho – a PREČO sa narodí – ABY ZDEDIL TRÓN jeho otca Dávida, aby kraľoval nad Jakubovým rodom a že Jeho kráľovstvu nebude konca. (Lk 1:32-33).

A aby to bolo stopercentné, ešte šiel aj za Máriiným opatrovníkom Jozefom, ktorý Mu v autorite otca dáva meno Ješua, a tiež dostane vysvetlenie, prečo sa tak má volať - lebo sa narodí, ABY vyslobodil svoj ľud z hriechov. (Mt 1:21). Ježiš takto po celý život vedel, kto je a načo žije – hovorila mu to od malička Mária, Jozef aj jeho vlastné meno. A po krste Mu to povie aj Jeho vlastný Otec – že je Jeho milovaný Syn, v ktorom má zaľúbenie.

Prečo šli apoštoli za Ježišom? Lebo On nielen niekam šiel a niečo robil, ale vedel presne aj to, kam ide, prečo tam ide, a čo chce. Bol ochotný dať zo seba všetko, a starať sa o iných s plným nasadením. Preto za ním šli apoštoli sami od seba, nikto ich nenútil. Vo svojom vlastnom mene mal svoje poslanie.

 

7, Ešte trochu o poslaní muža a ženy

 

7,  „Muž si nemusí zahaľovať hlavu, lebo je obrazom a slávou Boha, no žena je slávou muža.

8,  Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža.

9,  Ani nebol muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža.

10,  Preto má mať žena na hlave znak moci kvôli anjelom.“ (1 Kor 11)

 

Táto časť listu sa často vidí negatívne. Vníma sa ako čosi degradujúce, že žena je slávou muža. Ale pravda je tá, že žena bola stvorená pre muža, a je ako dieťa – vyrástla z jeho tela. Ešte sa k tomu vrátim.

Žena nikdy neopustí svojho otca, to muž, ako je písané, ktorý opustí svojho otca a matku a privinie sa k svojej žene. Lebo žena je z muža, a otec ženy berie svoju dcéru a dáva ju mužovi, teda jeden otec odovzdáva dcéru inému otcovi. A Boh neustále posiela k žene otcov. Posiela ti otcov, aby sa o teba starali. Každý muž okolo teba má v sebe otcovstvo.

 

Boh neustále posiela do života ženy otcov, aby sa o ňu starali.

 

Muž je darca, žena prijíma od muža. Je iným stvorením ako muž a vo svojej vláde sa od muža líši tromi vecami: odrážajú slávu muža, prijímajú a majú v sebe silnú potrebu pomáhať.

Vláda je poslaním pre človeka, nie pre mužov. Adam si ženu nepýtal, ale dostal ju preto, lebo ju potreboval pri spravovaní planéty. Milé ženy, všetko vo vás je „orientované“ na to, aby ste nám pomáhali, a to vôbec nie je menejcenné. My sme základ, ale vy ste strecha budovy, a bez strechy je celý základ nanič. Teda ešte raz, manželstvo nie je váš účel, ale je to jeden z krokov na dosiahnutie vášho účelu. Môžete byť pomocníčkami, aj keď sa nevydáte.

Mnoho žien trpí od mužov, lebo na vás kričíme. Často však na vás kričíme preto, lebo sa vo vašej snahe pomáhať snažíte nahradiť naše miesto a úlohu. Ale vy nás nemáte nahrádzať, keď zlyhávame. Máte nám pomáhať vládnuť. A muž vládne inak ako žena.

Niečo vám prezradím. Viete, o čom sa my chlapi bavíme v krčme alebo v šatni po futbalovom zápase? O ženách. Ale ako? Negatívne. Prečo? Lebo nevieme o poslaní žien.

 

            Láska medzi nami je tu na to, aby nám pomáhala slúžiť sebou iným, aby sa prejavilo moje poslanie a aby som pomohol prejaviť svoje poslanie iným.

Muž v sebe nesie semeno, žena má vajíčka, má lono – jedno bez druhého je nanič a nemôže naplniť svoj účel. Aby došlo k naplneniu poslania muža aj ženy, je treba si vzájomne poslúžiť tým, čo má ten druhý. Deje sa to aj v našich duševných a duchovných potrebách. A Boh sa postará o zvyšok, napríklad aj o vaše peniaze, pokiaľ sú potrebné pre budovanie Božieho kráľovstva vo vašej rodine alebo pre druhých.

 

8, Prečo si krásna

 

Čím je to, že si tak výnimočná a krásna? Mám pre teba tri odpovede.

 

A)     Si Boží nápad, preto si krásna a jedinečná

 

Viete, ľudia sú buď romantickí, alebo náboženskí. J Vzťah s Bohom je predsa romanca. A každá romanca je jedinečná. Božie kráľovstvo teda predpokladá, že budeš iná ako ostatní ľudia, ale náboženskosť ťa núti byť takou istou ako zvyšok a „zapadnúť“ za každú cenu.

Hovoríme si, že nik nie je rovnaký, ale pritom nútime všetkých okolo nás, aby boli ako ja, mysleli ako ja a správali sa ako to mne vyhovuje! Toto ničí výnimočnosť človeka a ničí to aj jeho poslanie.

Za tým je démon, a my si musíme uvedomiť, že je to naozaj problém.

 

Všimni si, že Božie ženy boli vždy jedinečné a nikdy nesplývali s davom. Prečítaj si čosi o Judite, o Ester, o Anne Fanuelovej, o Márii, o Samuelovej matke, sudkyňa Debora, Jahel ... neboli rovnaké ako ostatné ženy, každá bola iná, mala inú spoločenskú rolu, ale všetky žili podľa svojho posla

Tonka Juan Jose Valverde Cordero के prayer में शामिल हुए


Tonka MIGUEL ANGEL LOPEZ के prayer में शामिल हुए


1 के 1 पृष्‍ठ

My Blog


Modlitba

Modlitba

Kde ste dvaja alebo traja v mojom mene ...

मेरे पृष्ठ के आगंतुक


Zafree Zafree
1332 दिनों पहले
Anto007 Anto007
1796 दिनों पहले
anonyme anonyme
2147 दिनों पहले
Boris Ivanov Boris Ivanov
2625 दिनों पहले
abrakadabra1 abrakadabra1
2642 दिनों पहले
jaroslav jaroslav
2848 दिनों पहले
Ambassadors Ambassadors
2896 दिनों पहले
MIGUEL ANGEL LOPEZ MIGUEL ANGEL LO…
3002 दिनों पहले
मेरे विसिट लॉग न करें (बदलें)

5 के 5 पृष्‍ठ